Det vil vi arbejde for

3.1 ETISK OG BÆREDYGTIG ØKONOMI

Grøn og lokal indkøbspolitik

Indkøbspolitikken i kommunen skal være grøn og lokal – hvor en vare ikke kan købes lokalt, skal kommunen annoncere det, så vi gør opmærksom på, hvad der efterspørges og hvad der med fordel kan produceres lokalt for at understøtte lokale virksomheder samt opfordre nye iværksættere og virksomheder til at etablere sig i Syddjurs.

Helhedsorienteret økonomi

Kommunen skal indarbejde følgende syv indikatorer i de nøgletal, kommunen holder øje med og søger fremmest:

1)  Lighed i indkomst i kommunen generelt og herunder mindsteforskel i løn i kommunens egne virksomheder/institutioner

2) Frivillighedens bidrag til kommunens værdiskabelse

3) Andele af arbejdstagere i bestyrelser

4) Andelen af borgere med erhvervsgivende kompetencer

5) Beskæftigelsesraten

6) Andelen af grøn investering af kommunens omsætning  

7) Hvor lille en andel borgernes låntagning udgør i forhold til indtægt

Borgerbudget

Borgerbudgetter i kommunens pulje vil skabe mere selvbestemmelse i lokalområder med kommunale modkrav om kvalitet mm. Det kan blandt andet ske gennem distriktsrådene, se 2.1 her 

Bedre dialog mellem institutioner og kommune

Vi skal lade institutioner byde ind på flere løsningsopgaver i dialog med kommunen. I stedet for f.eks. at lukke en skole, bør vi gå i dialog og se, hvilke af kommunens handleplaner skolen i øvrigt kan byde ind på.

Lokale fjernarbejdskontorer

Lokale fjernarbejdskontorer skal mindske pendlertrafikken og styrke det lokale sammenhold og mulighed for lokal samskabelse. Kommunen kan hjælpe med at finde egnede lokaler, etablering, erfaringsdeling samt vejledning om f.eks. skatteforhold, hvis der anvendes privat bolig.

Frivillighed

Vi skal i højere grad medregne frivillighed som en værdifuld ressource og have blik for dets potentiale. I 2013 ansloges det f.eks. at værdien på landsplan lå et sted mellem 12-17mia. kroner. Ved udlicitering skal en gruppe borgere/foreninger/lokalsamfund kunne byde ind på opgaver i lighed med det private. Og vi skal prioritere de løsninger, der ligger i den såkaldte fjerde sektor med involvering af både det offentlige, civile og private domæne, fordi det giver helt nye type løsninger med stærk sammenhængskraft og et innovativt potentiale til følge.

 

3.3 ØGET BOSÆTNING OG UDDANNELSE

Syddjurs som attraktiv økokommune

Vi skal brande kommunen som økologisk kommune, fordi det er et stærkt brand for tilflytning, erhverv og turisme. Se punkt 1.1 her for mere om begrebet økokommune.

Lokale grønne uddannelser

Vi skal skabe lokale grønne uddannelser, der vil tilføre området ressourcepersoner og vækst.

Letbane-kollegier

Langs med letbanen skal vi oprette særlige kollegier for studerende i Århus. Det skal være kollegier, der er dannet ud fra den højskolepædagogisk erfaring, så vi skaber fællesskab, fælles madordninger, studiekredse mm. Sådanne kollegier vil øge trivsel, mindske ensomhed, opdrage til deleordninger og, fra en kommunal betragtning, gøde jorden for flere kommende indbyggere i kommunen.

 

3.4 DELEØKONOMI

Deleordninger i nybyggeri

I nybyggeri skal kommunen prioritere deleordninger som dele-køkkener, dele-gildesale, ladestation til dele-elbil og dele-forsamlingshuse

Delebiler til institutioner

Det skal gøres fordelagtigt for skoler/institutioner at købe abonnement i delebiler – så denne løsning er billigere end at finansiere kilometerpenge.

Genbrug og genbyg

Vi skal etablere en kommunal opsamlingsstation for fejlproducerede byggematerialer, som er gratis for kommunens institutioner at gøre brug af. Genbrugspladserne skal desuden blive bedre til at facilitere genbrugsmaterialer for kommunens borgere - fx gennem affaldsforebyggere, som allerede ses som tiltag.


3.5 FLERE I ARBEJDE OG FRIHED TIL UDFOLDELSE

Frihed til udfoldelse

Vi skal sløjfe tvungne og meningsløse aktiveringsordninger og kurser for arbejdsløse – og i stedet støtte iværksætteri. Vi tror på, at individet gerne vil udfolde sig, og gør det af sig selv, hvis det ikke holdes fast i sygeliggørende eller klientskabende strukturer.

Seniorstillinger

I stedet for at fortsætte det binære system med enten at være i arbejde eller udenfor arbejde, skal vi arbejde med løsninger, hvor f.eks. seniorer kan byde ind på stillinger, der er lystbetonede og på flextid og med en anden økonomisk ramme.

Robotter kan frigøre hænder og skabe overskud

I en fremtid med flere robotter skal vi begynde en omsadling i tide, hvor det skal være lettere at gå ned i tid og dermed sprede arbejdet ud på flere samt at prioritere flere varme hænder, der kan gøre det, robotterne ikke kan. Robotteknologi skal øge vores muligheder for at beskæftige os med de meningsfyldte ting.


3.6 STÆRK IVÆRKSÆTTER- OG ERHVERVSKULTUR

Der er brug for en langt stærkere samfundsnyttig iværksætter- og selvstændighedskultur i Syddjurs. Det gælder i skolen, på uddannelserne og i arbejdslivet. Vi skal blive bedre til at gribe mulighederne for iværksætteri. Uanset om det er alene eller sammen med andre. Derfor fokuserer Alternativet på fællesskabets såvel som den enkeltes skaberkraft. Små virksomheder kan blive store virksomheder, hvis vi forstår at hjælpe dem bedst muligt.

Iværksætteri på skoleskemaet

I Alternativet Syddjurs ønsker vi at kommunens folkeskoler, friskoler og ungdomsuddannelser satser mere på at udruste børn og unge i at blive jobskabende i stedet for jobtagende. Undervisningen skal sikre, at elever og studerende bliver beriget med indsigt og viden, opnår modet til at handle og tilegner sig færdigheder, der sætter dem i stand til at omdanne potentiale til konkrete, bæredygtige løsninger og frugtbare forretningsidéer.

Industri-symbioser

Den ene virksomheds affald er den anden virksomheds råmaterialer. Vi ønsker at fremme cirkulær økonomi i Syddjurs og vil derfor lave en industri-symbiosestrategi, der viser udviklingszonerne, hvor potentialerne er gode for at etablere sig som produktionsvirksomhed. Det skal være en del af kommunens erhvervsfremmende tiltag – direkte inspireret af Kalundborgsymbiosen.

Det grønne erhvervskort

Alternativet Syddjurs vil bakke op om de bæredygtige forretninger og producenter i kommunen ved at lave et oversigtskort, der viser, hvor man som indbygger og turist kan køre på oplevelse i de mange gode indkøbsmuligheder i Syddjurs. Alt fra supermarkedet med bæredygtige produkter på hylderne til de små gårdbutikker og kunstværksteder.

Økosats

Det økologiske marked er i vækst i hele verden med salg for over 543 mia. kr. årligt. I Syddjurs Kommune kan vi udnytte den økologiske produktion som et erhvervspolitisk fokusområde til gavn for vækst og jobskabelse. I Syddjurs har vi i forvejen en stor koncentration af viden inden for økologi, så derfor foreslår Alternativet Syddjurs, at der som del af økokommunen udarbejdes en øko-erhvervsplan, der skal arbejde med klyngedannelser og vidensdeling på tværs af hele kommunen.